Úvaly bez bariérÚvaĺy bez bariér

Technická mapa Úval a GeoportálGeoportál

Rozklikávací rozpočet

Rozklikávací rozpočet

Aplikace CityVizor

Investiční mapa města

Investiční mapa města

Digitální povodňový plán
Povoden

Aktuální příjezdy a odjezdy vlakůInformační tabule o odjezdech a příjezdech vlaků

Aktuální odjezdy autobusů

Aktuální odjezdy autobusů

Bezpečné Úvaly

Bezpečné Úvaly

Aktuální stav hladin vodních toků v Úvalech

Výmola

Kamery v ÚvalechÚvaly živě

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Czech POINT

 

facebook

posemberi

Street Art Úvaly

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 1
DNES: 31
TÝDEN: 323
CELKEM: 1562277

Obsah

Informace o nepřítomnosti (dovolená)

 

Ing. Helena Hozmanová(18.3. - 29.3. 2019)

 

 

Stránka

  • 1

REGISTR ÚZEMNÍ IDENTIFIKACE, ADRES A NEMOVITOSTÍ

ZÁKLADNÍ REGISTRY

V polovině roku 2012 byl spuštěn provoz systému základních registrů (ZR). Základní registry jsou v právním řádu ČR zapsány zákonem č. 111/2009 Sb., o základních registrech. Referenční údaje vedené v ZR, jsou pro zaměstnance veřejné správy, dle zákona o základních registrech, závazné. Cílem ZR je vytvořit takový soubor referenčních údajů, na který budou moci zaměstnanci veřejné správy při výkonu své agendy spolehnout.

29. 6. 2015 Zobrazit více

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 3/2007 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA ZHODNOCENÍ STAVEBNÍHO POZEMKU MOŽNOSTÍ JEHO PŘIPOJENÍ NA STAVBU VODOVODU A KANALIZACE.

5. 12. 2013 Zobrazit více

Vyhláška o požární ochraně staveb

Od 1. července 2008 je v účinnosti vyhláška č. 23/2008 Sb., ve které jsou stanoveny požadavky na požární ochranu staveb

5. 12. 2013 Zobrazit více

Zákon o správních poplatcích

Poplatky vybírané za jednotlivé správní úkony na úseku zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Zákon č. 634/2004 Sb.   o správních poplatcích

Změna: 306/2013 Sb.

Položka 17

1.  Vydání  rozhodnutí  o  umístění  stavby  nebo zařízení anebo vydání

rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území^14)

a) ke stavbě pro bydlení15) s nejvýše 3 byty nebo ke stavbě pro

rodinnou rekreaci^15)                                                                     Kč   1 000

b) ke stavbě pro bydlení^15) s více než 3 byty                                  Kč   5 000

c) ke stavbě, která plní doplňkovou funkci ke stavbě uvedené

v písmenu a) nebo b) s výjimkou stavby garáže                                Kč     500

d) ke stavbě garáže nejvýše se 3 stáními nebo řadových garáží         Kč   1 000

a 500 Kč za čtvrté

a každé další stání,

nejvýše Kč 5 000

e) ke stavbám, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení

s výjimkou staveb veřejné technické infrastruktury, nebo ke stavbám,

které vyžadují ohlášení a nejsou uvedené v písmenu a) nebo b)         Kč   1 000

f) ke stavbě neuvedené v písmenech a) až e)                                   Kč  20 000

g) ke stavbě         studny nebo vodního díla určeného pro čištění

odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel                      Kč     300

h) ke stavbám vodních děl neuvedených v písmenu g)                      Kč   3 000

2. Vydání rozhodnutí o změně využití území

a) do výměry 5 000 m2 včetně                                                      Kč   1 000

b) nad výměru 5 000 m2                                                               Kč   3 000

3. Vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků                   Kč   1 000

4. Vydání rozhodnutí o ochranném pásmu                                     Kč   2 000

5. Vydání rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků

na využívání území                                                                      Kč   5 000

 

6. Vydání regulačního plánu na žádost                                          Kč  10 000

Poznámky

1.  Je-li  jedním  územním  rozhodnutím  nebo  územním  souhlasem  nebo

veřejnoprávní  smlouvou  umisťováno více staveb, které jsou uvedeny pod

různými  písmeny  této položky, vybírá se poplatek ve výši součtu sazeb

poplatků stanovených v jednotlivých písmenech této položky.

2. Za vydání územního rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení vybere

správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.

3.  Za  vydání  územního  souhlasu vybere správní úřad poplatek ve výši

poloviny sazby příslušného poplatku.

4.  Za  uzavření veřejnoprávní smlouvy^16) vybere správní úřad poplatek

ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.

5.  Za vydání změny územního rozhodnutí vybere správní úřad poplatek ve

výši poloviny sazby příslušného poplatku.

6.   Za   vydání  rozhodnutí  o  prodloužení  doby  platnosti  územního

rozhodnutí   vybere  správní  úřad  poplatek  ve  výši  poloviny  sazby

příslušného poplatku.

7.  Za vydání společného rozhodnutí podle správního řádu vybere správní

úřad  poplatek  ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v příslušných

bodech této položky, popřípadě této položky a položky 18.

8.  Za  uzavření  společné  veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby a o

provedení  stavby  vybere  správní  úřad  poplatek ve výši součtu sazeb

poplatků  stanovených  za  uzavření  veřejnoprávní  smlouvy  o umístění

stavby a za uzavření veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby.

9.  Správním úřadem příslušným k vybrání poplatku podle této položky je

i újezdní úřad ve smyslu § 16 odst. 1 stavebního zákona.


Položka 18

1. Vydání stavebního povolení

a) ke stavbě pro bydlení^15) s nejvýše 3 byty nebo ke stavbě pro

rodinnou rekreaci^15)                                                                  Kč 5 000

b) ke stavbě pro bydlení^15) s více než 3 byty                               Kč 10 000

c) ke stavbě, která plní doplňkovou funkci ke stavbě uvedené

v písmenu a) nebo b) s výjimkou stavby garáže                              Kč  500

d) ke stavbě garáže nejvýše se 3 stáními nebo řadových garáží       Kč 1 000

a 500 Kč za čtvrté

a každé další stání,

nejvýše Kč 5 000

e) ke stavbě vyžadující ohlášení, o které stavební úřad rozhodl usnesením,

že ohlášený stavební záměr projedná ve stavebním řízení                 Kč 1 000

f) ke stavbě neuvedené v písmenech a) až e)                                   Kč  10 000

g) ke stavbě studny nebo vodního díla určeného pro čištění

odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel                       Kč     300

h) ke stavbám vodních děl neuvedených v písmenu g)                       Kč 3 000

2. Vydání rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení        Kč 1 000

3. Vydání souhlasu s ohlášenou stavbou uvedenou v § 104 odst. 1

písm. a) až e) stavebního zákona                                                   Kč 1 000

4. Vydání souhlasu s ohlášeným stavebním záměrem neuvedeným v bodě 3

                                                                                                   Kč 500

5. Vydání rozhodnutí o povolení změny stavby před jejím dokončením Kč 1 000

6. Vydání souhlasu se změnou stavby před jejím dokončením            Kč  500

7. Vydání rozhodnutí o povolení užívání stavby                                  Kč 1 000

8. Vydání rozhodnutí o povolení předčasného užívání stavby              Kč 1 000

9. Vydání rozhodnutí o povolení zkušebního provozu                         Kč 1 000

10. Vydání rozhodnutí o povolení změny v užívání stavby                   Kč 1 000

11. Vydání souhlasu se změnou v užívání stavby                              Kč  500

12. Vydání rozhodnutí o povolení odstranění stavby                           Kč  500

13. Vydání souhlasu s odstraněním stavby                                      Kč  500

14. Vydání rozhodnutí o povolení výjimky z obecných technických

požadavků na stavby nebo z obecných technických požadavků

na bezbariérové užívání staveb                                                        Kč 5 000

15. Ověření dokumentace skutečného provedení stavby nebo

ověření zjednodušené dokumentace skutečného provedení

stavby (pasportu)                                                                           Kč  500

16. Přijetí žádosti o jmenování autorizovaným inspektorem                Kč  10 000

17. Přijetí žádosti právnické osoby o souhlas ministerstva

s vykonáváním činnosti autorizovaného inspektora                            Kč  10 000

Osvobození

Od  poplatku  je  osvobozeno vydání stavebního povolení ke změně stavby

pro  bydlení  z důvodu ztíženého užívání této stavby občanovi se zvlášť

těžkým  zdravotním  postižením,  kterému byly přiznány mimořádné výhody

II. nebo III. stupně (držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P), má-li ve stavbě

pro bydlení místo trvalého pobytu.

Předmětem poplatku není

Ověření dokumentace skutečného provedení stavby pořizované z důvodu, že

se nedochovala bez zavinění vlastníka např. zničení při požáru, povodni

atd.

Poznámky

1.   Je-li  jedním  stavebním  povolením  nebo  veřejnoprávní  smlouvou

povolováno  provádění  více  staveb,  které  jsou  uvedeny  pod různými

písmeny  této položky, vybírá se poplatek ve výši součtu sazeb poplatků

stanovených v jednotlivých písmenech této položky.

2.  Za  vydání  stavebního povolení na změnu dokončené stavby uvedené v

bodě 1 této položky vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby

příslušného poplatku.

3.  Za uzavření veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby vybere správní

úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.

4.  Za  vydání dodatečného povolení stavby vybere správní úřad poplatek

ve  výši  součtu  sazeb  poplatků stanovených v příslušných bodech této

položky a položky 17.

5.  Za vydání společného rozhodnutí podle správního řádu vybere správní

úřad  poplatek  ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v příslušných

bodech této položky, popřípadě této položky a položky 17.

6.  Správním úřadem příslušným k vybrání poplatku podle této položky je

i  speciální  stavební  úřad  ve smyslu § 15 odst. 1 stavebního zákona,

újezdní  úřad  ve smyslu § 16 odst. 1 stavebního zákona a jiné stavební

úřady ve smyslu § 16 odst. 2 stavebního zákona.5. 12. 2013 Zobrazit méně

Stránka

  • 1